YOKOHAMA CITY UNIVERSITY

Past Presidents

Home > About YCU > University Outline > Past Presidents
Share |

President

Position Name Term of office
1st
Yasushi Sekiguchi
1950.4-1952.4
2nd
Toyozaburou Kikuchi
1953.4-1957.4
3rd Kotaro Maeda
1957.4-1961.11
4th Hiroto Saigusa
1961.10-1963.11
5th,6th Tsuneo Matsukura 1964.4-1969.5
7th Minoru Umezawa 1970.5-1974.3
8th Naoki Kuwajima 1974.5-1978.4
9th Heiji Kawai 1978.5-1982.4
10th,11th Shudo Takai 1982.5-1990.4
12th Noboru Takasugi 1990.5-1994.4
13th Makoto Umeda 1994.5-1998.4
14th Yuuzo Kato 1998.5-2002.4
15th Keiichi Ogawa 2002.5-2005.3
16th,17th Bruce Stronach 2005.4-2008.3
18th, 19th Tsutomu Fuse 2008.4-2014.3
20th Yoshinobu Kubota 2014.4-

 

About YCU